YOU CAN CHANGE THE SHOP LANGUAGES TO JAPANESE, ENGLISH, & VIETNAMESE

Giỏ mua hàng

Giỏ hàng trống rỗng.

Tiếp tục mua sắm

SIZE CHART

NGỌN


ĐÁY


ĐÁY (inch)


GIÀY【 Lưu ý 】


※ Xin vui lòng sử dụng các dẫn kích thước như một mục đích đến cuối.
※ Kích thước có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào các thương và thiết kế.
※ Nhiều kích thước trao đổi trở nên không thể.Hãy tham khảo những biểu đồ kích thước của mỗi sản phẩm trang.
* Tiếng Việt biểu hiện trong tất cả nội dung trang web này có thể hơi khác với Nhật bản.Tất cả nội dung, quy định etc. phải phù hợp với Nhật bản trang web trong bất kỳ trường hợp nào.