YOU CAN CHANGE THE SHOP LANGUAGES TO JAPANESE, ENGLISH, & VIETNAMESE

Giỏ mua hàng

Giỏ hàng trống rỗng.

Tiếp tục mua sắm

Tajima

Ba kim H-LHLD Sef tân trang chủ cho tay trái

¥700¥1,276

Ba kim biệt giam thư Sef phía sau chủ với trượt khóa cho thân vành đai cho tay trái

- Cho tay trái chủ với Sef phía sau

- Giữ đó có thể được gắn sau khi đeo vành đai

- Với trượt khóa cho SEF phía sau chủ

- CEF gắn tổng trọng lượng: 3.0 kg hoặc ít hơn

- Tương ứng rộng vành đai: 50 mm

- Trọng lượng sản phẩm: 37 g

※ Hãy mua SEF thư sản phẩm riêng

Ba kim H-LHLD Sef tân trang chủ cho tay trái

¥700¥1,276