YOU CAN CHANGE THE SHOP LANGUAGES TO JAPANESE, ENGLISH, & VIETNAMESE

Giỏ mua hàng

Giỏ hàng trống rỗng.

Tiếp tục mua sắm

Tajima

Ba kim H-THLD Sef tân trang chủ cho dọc vành đai

¥800¥1,276

Ba kim Sef phía sau chủ dọc vành đai cho H-THLD

- Biệt giam khai thác cho treo

- Sef phía sau chủ

- Giữ cho sử dụng hiệu quả của dọc vành đai không gian

- Tương thích với vành đai chiều dài điều chỉnh

- CEF gắn tổng trọng lượng: 1.0 kg hoặc ít hơn

- Thư từ rộng vành đai: 48 mm

- Trọng lượng sản phẩm: 41g

※ Hãy mua SEF thư sản phẩm riêng

Ba kim H-THLD Sef tân trang chủ cho dọc vành đai

¥800¥1,276